Tūkstantmečio mokyklos I

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kretingos rajono Salantų gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

LYDERYSTĖS UGDYMAS

Ugdosi jaunieji lyderiai.

Įkurta lyderystės skatinimo erdvė, kurioje vyksta

 • idėjų/iniciatyvų/programų pristatymai
 • susitikimai su žinomais lyderiais/autoritetais
 • konferencijos/diskusijos
 • mokymai

Vykdoma ilgalaikė 3 Lean  vadybos sistemos metodų (Asaichi, Kaizen Tejan ir PDCA) mokymų programa

KULTŪRINIS UGDYMAS

Ugdosi aktyvūs ir atsakingi kultūros vartotojai.

 • Vyksta susitikimai/diskusijos/veiklos su įvairių kultūros sričių profesionalais
 • Įkurta fotografijos studija
 • Veikia jaunųjų fotografų būrelis/modulis

Įgyvendintas projektas „Salantiškiai mena laisvės kovas“

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Skatinama pagarba mokinių įvairovei, įtraukiant kiekvieną mokinį į ugdymo procesą̨, atsižvelgiant į individualius poreikius ir gabumus.

Modernizuoti priemonėmis ir įranga

 • 8 pradinių klasių kabinetai
 • 2 švietimo pagalbos specialistų kabinetai
 • sporto salė

Įrengtos bendravimo ir nusiraminimo salelės mokiniams.

Vyksta mokymai mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojo padėjėjams.

STEAM UGDYMAS

Sukuriamos universalios erdvės šiuolaikiškam, įtraukiam, integruotam STEAM dalykų ugdymui:

 • gamtos mokslų laboratorija
 • lauko klasė
 • eksperimentinis ūkis

Vyksta mokymai, stiprinamos STEAM veiklų organizavimo kompetencijos.

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4–5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Atnaujinta: 2024-04-18
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.35 – 15.20
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM