Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.
   D. S. Džordanas

Inga Žukauskaitė Karjeros specialistė

110 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Pamokų metu

Po pamokų

Pirmadienis

12.10 – 14.30

19.00 – 20.30

Antradienis

12.10 – 14.30 19.00 – 20.30

Trečiadienis

12.10 – 14.18 19.00 – 20.30

Ketvirtadienis

12.10 – 14.10 19.00 – 20.30
Penktadienis 12.10 – 14.10 19.00 – 20.12

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ugdymas karjerai

Būsimos profesijos pasirinkimas - vienas iš atsakingiausių žmogaus ateitį lemiančių sprendimų. Didžiąją gyvenimo dalį skiriame darbui, tad jei jis nedžiugins, nesuteiks galimybės išreikšti save, tobulėti, daugybė metų bus pilki ir nykūs. Deja, šį sprendimą tenka priimti dar tuomet, kai tik pradedame kaupti gyvenimišką patirtį, išmintį, kai visas pasaulis neretai matomas pro rožinius akinius. Tad nenuostabu, kad kartais rinkdamasis būsimas studijas jaunas žmogus suklysta.

Ugdymas karjerai – nuosekliai taikomų įvairių priemonių visuma, kuriomis siekiama ugdyti asmens karjeros planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, t. y. karjeros valdymo, kompetencijas. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam reikia tėvų, mokytojų, karjeros koordinatorių pagalbos. Jiems padedant mokinys turėtų išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias teisingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti būsimą vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymu karjerai siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • Rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • Remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Programa padės mokiniams ugdytis šias karjeros kompetencijas:

 • Savęs pažinimo.
 • Karjeros galimybių pažinimo.
 • Karjeros planavimo.
 • Karjeros įgyvendinimo.

Dokumentai

Karjeros specialistas Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-02-02 16:14:53 218.12 KB
Veiklos ataskaita 2023 m. 2024-02-02 16:19:41 396.42 KB
Renginių ciklas „Pasimatuok profesiją" 2023-03-21 15:28:54 1.01 MB
Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas
Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašas

Kita informacija

Nežinai, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, kaip planuoti karjerą? Trūksta informacijos apie norimą įsigyti profesiją? Neapsisprendi, kokią mokymo įstaigą ar studijų kryptį pasirinkti?

Į šiuos ir kitus klausimus Jums gali padėti atsakyti Ugdymo karjerai specialistė Inga Žukauskaitė ir koordinatorė Vilma Gedvilienė. Jos teikia mokiniams, tėvams individualias ir grupines konsultacijas karjeros klausimais, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su įvairiausiomis organizacijomis.

Kviečiame visus mokinius, mokytojus, tėvelius ir kitus bendruomenės narius įsijungti į šią veiklą.

Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai informacinėje sistemoje MUKIShttps://lamabpo.lt/, http://www.euroguidance.lt/, https://www.aikos.smm.lt/, https://www.nsa.smm.lt, https://charakteris.info/asmenybes-testas, https://www.skvc.lt/, https://vsf.lrv.lt/, http://karjerastau.lt/, https://kalba.lt/, https://www.kastu.lt/, https://uzt.lt/ ir kt.

Karjeros specialisto funkcijos:

 • Organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą Švietimo įstaigoje, siekdamas įgyvendinti nustatytą paslaugų planą.
 • Teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) paslaugas Švietimo įstaigos mokiniams.
 • Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais Švietimo įstaigos mokiniams.
 • Išsiaiškina Švietimo įstaigos poreikius, susijusius su profesinio orientavimo paslaugų teikimu.
 • Sudaro ir įgyvendina metinį profesinio orientavimo paslaugų planą.
 • Kartu su Švietimo įstaigos bendruomene, mokiniais (jeigu reikia – mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais) derina profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimą Švietimo įstaigoje, remiantis metiniu profesinio orientavimo paslaugų planu.
 • Supažindina Švietimo įstaigos mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su Švietimo įstaigoje teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis.
 • Teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus.
 • Supažindina Švietimo įstaigos mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis remdamasis aktualiais ir patikimais duomenimis.
 • Sistemingai planuoja savo veiklą, teikia siūlymus Švietimo įstaigos vadovui dėl profesinio orientavimo paslaugų gerinimo, atsiskaito už profesinio orientavimo metinio plano įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Švietimo įstaigos veiklos programą.
 • Supažindina Švietimo įstaigos bendruomenę su profesinio orientavimo srities naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis.
 • Koordinuoja ir vykdo profesinio orientavimo kokybės užtikrinimą ir stebėseną Švietimo įstaigoje.
 • Veiklų metu renka, kaupia ir apdoroja duomenis apie profesinio orientavimo paslaugų organizavimą, teikimą, rezultatus ir bendrą profesinio orientavimo sistemos būklę Švietimo įstaigoje. Šiuos duomenis sistemingai analizuoja, naudoja teikdamas konkrečias paslaugas, taip pat planuodamas ir tobulindamas savo veiklas.
 • Teikia ir skelbia profesinio orientavimo paslaugų Švietimo įstaigoje stebėsenos duomenis.
 • Prisideda prie profesinio orientavimo plėtros nacionaliniu mastu: dalijasi gerosiomis praktikomis, informacija, šaltiniais su kitais karjeros specialistais kvalifikacijos tobulinimo metu, konferencijose, susitikimuose ir kitų veiklų metu, tobulina savo kvalifikaciją.
 • Padeda įgyvendinti profesinio orientavimo projektus pagal savo veiklos sritį.
 • Siekdamas užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimą Švietimo įstaigoje, karjeros specialistas kartu su Švietimo įstaigos bendruomene derina šių paslaugų įgyvendinimą. Paslaugų įgyvendinimo būdus, formas, laiką ir kitus svarbius, su paslaugų teikimu susijusius, aspektus karjeros specialistas aprašo metiniame profesinio orientavimo paslaugų plane, kuriame:
 • Įsivertina Švietimo įstaigos ir jos mokinių profesinio orientavimo poreikius.
 • Identifikuoja karjeros kompetencijų ugdymo ypatybes Švietimo įstaigoje.
 • Suplanuoja, kokiomis metodinėmis priemonėmis, įrankiais ir būdais bus teikiamos paslaugos mokiniams.
 • Suplanuoja detalią profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimo eigą Švietimo įstaigoje vieniems mokslo metams.

Karjeros specialisto pranešimai

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM