Socialinis pedagogas

Tik žinodami problemą, galime Tau padėti.
Esi visada laukiamas socialinės pedagogės kabinete.
 

Dinara Budrienė Socialinė pedagogė

101 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Konsultacijos, kita veikla

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 16.00

12.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.00

12.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.00

12.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

12.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.00 – 14.30

12.30 – 14.30

12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +37061455714

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinė pedagogė teikia socialinę pedagoginę pagalbą gimnazijos mokiniams ir jų tėvams. Rūpinasi, kad būtų įgyvendinta mokinio teisė į mokslą, užtikrintas jo saugumas gimnazijoje. Padeda mokiniui ugdytis socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, sprendžiant iškilusias problemas bendrauja ir bendradarbiauja su socialiniais partneriais (Kretingos pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus , Kretingos socialinių paslaugų centro, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, Salantų ir Imbarės seniūnijų ,Kretingos raj, policijos  komisariato specialistais).

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako)
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją).
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.

Socialinio pedagogo veikla gimnazijoje

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) - vaiku, tėvais, teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais Gimnazijoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo - dirba su vaikais, atiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ir pan., socialinės adaptacijos), vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, karjeros planavimo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • Padeda tėvams (teisėtiems vaiko atstovams) dorai ugdyti savo vaiką, suprasti ir priimti jo socialinius ir psichologinius poreikius, geriau suprasti ypatingų poreikių turintį vaiką (gabų, turintį fizinę ar psichinę negalią), geriau suprasti savo teises ir pareigas, gauti socialinę -pedagoginę pagalbą.
 • Padeda Gimnazijos personalui bendradarbiaudamas su kolegomis sprendžiant vaikų socialines problemas, ieškant efektyvių ugdymo būdų.
 • Padeda mokytojams, vaikui ir jo tėvams (teisėtiems vaiko atstovams) geriau suprasti visuomenės socialinio keitimosi laikotarpį ir sukurti jaukią, saugią darbo atmosferą, atitinkančią vaiko ir Gimnazijos specialistų poreikius.
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 • Organizuoja socialinių paslaugų teikimą vaikui.
 • Tiria socialinių paslaugų poreikį, analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais numatytų socialinių paslaugų teikimo kokybę.
 • Kartu su Gimnazijos personalu, visuomeninėmis organizacijomis atlieka organizacinį-informacinį darbą įstaigoje.
 • Inicijuoja ir organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, užtikrinančiomis reikiamos pagalbos teikimą. Pagal įgaliojimus atstovaudami vaikų teisėms ir gindami jas teisėsaugos ir kitose institucijose, bendradarbiauja su vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis.
 • Renka duomenis apie socialines paslaugas gaunančius vaikus ir jų šeimas.
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM