Tėvų komitetas

Informacija

Gimnazijos vaikų ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos – grupių ar klasių tėvų komitetai − renkami vaikų ir mokinių grupių ar klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose.

Komitetams vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Grupių ar klasių tėvų komitetai su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokytojais, klasių vadovais aptaria saugumo, maitinimo, ugdymosi, informacijos gavimo klausimus, padeda organizuoti grupių, klasių renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti karjeros planavimą, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

Vaikų ir mokinių ugdymo(-si) organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais vaikams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti vaikų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pasitarimus.

Tėvų komiteto veiklą reglamentuoja

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM