Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Lina Vaitkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Daiva Pučkorienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininko pavaduotoja

3.

Vilma Gedvilienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotoja

4.

Estera Žilinskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sekretorė

5.

Virgina Pociuvienė Mokytoja Sekretorė

6.

Inga Drungilienė Logopedė Narė

7.

Laima Jakumienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė

8.

Aldona Puškorienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
9. Aušra Venckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
10. Dinara Budrienė Socialinė pedagogė Narė
11. Rasa Lukoševičienė Logopedė Narė
12. Diana Alšauskienė Specialioji pedagogė Narė
13. Eglė Kniukštienė Specialioji pedagogė Narė
14. Olga Paulauskienė Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Narė
15. Auksė Bagdonienė Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Narė

Vaiko gerovės tarybos funkcijos

 • Remdamasi gimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę.
 • Rūpinasi pozityvaus gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų.
 • Organizuoja gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse gimnazijoje dirbantiems mokytojams;
 • Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
 • Organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje.
 • Kartu su karjeros specialistu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą/perėjimą į kitą mokymosi įstaigą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo.
 • Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.
 • Įvykus krizei gimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę gimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.
 • Bendradarbiauja su gimnazijos savivaldos institucijomis, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, Kretingos policijos komisariatu, Kretingos vaiko teisių apsaugos skyriumi, Kretingos visuomenės sveikatos biuru, Kretingos pedagoginės psichologinės pagalbos skyriumi, Salantų miesto ir Imbarės seniūnijomis.
 • Atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Kretingos rajono Salantų gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020 m. 101.16 KB

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.25 – 11.10
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM