Mokytojų taryba

Informacija

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Mokytojų tarybos pirmininko balsas yra lemiamas.

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Aptaria švietimo politikos įgyvendinimo klausimus.
 • Svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ir mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
 • Teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio plano, ugdymo planų įgyvendinimo, vaikų ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo.
 • Analizuoja vaikų ir mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus.
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM