Pavadinimas Veiklos kokybės įsivertinimo grupė
Komisijos pirmininkas Lina Vaitkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės pirmininkė
Komisijos nariai

Milda Puškorienė, anglų kalbos mokytoja

Kristina Sungailaitė-Mockuvienė, istorijos vyresnioji mokytoja

Justinas Šilgalis, informacinių technologijų ir matematikos mokytojas 

Komisijos funkcijos, veikla Analizuoja gimnazijos veiklos kokybę ir teikia rekomendacijas gimnazijos veiklai tobulinti.